Obsah

Organizační struktura

 

Pečovatelská služba Kamenický Šenov

Organizační složka města Kamenický Šenov

se sídlem: Kamenický Šenov, Nám. T.G.Masaryka 1009, 471 14 

tel. 487 761 502

 

Vnitřní předpis organizační složky

Pečovatelská služba Kamenický Šenov  č. 9/2011

Standard kvality  č.9

 

Zřizovatel      :  Město Kamenický Šenov

Sídlo               :  Kamenický Šenov, Osvobození 470

IČO                :  00260622

Zastoupené    :  Bc. Františkem Kučerou, starostou města

 

Zajišťována prostřednictvím :

 

Název            :  Pečovatelská služba Kamenický Šenov

Sídlo              :  Kamenický Šenov, Nám. T.G.Masaryka 1009

 

(dále jen „poskytovatel“)

    

Vypracoval                           :    Romana Kučerová

Kontrola a připomínkování  :    Romana Kučerová + tým pracovníků

Závaznost                             :    všichni pracovníci

Účinnost od                          :    1.2.2012

Revize  platná od                  :    1.8.2014

 

Počet stran                            :    4

Počet příloh                          :    10

 

Personální zajištění pečovatelské služby

I.

Organizační struktura pečovatelské služby :

 

Rada města

Místostarosta města Kamenický Šenov

Vedoucí pečovatelské služby

Pracovník v sociálních službách – přímá péče o klienta ( pečovatelka)

Sociální pracovník  

II.

Rada města

Vykonává funkci zřizovatele.

III.

Místostarosta města

 

 •  řídí  činnost pečovatelské služby

 •  přebírá poštu pečovatelské služby doručenou do podatelny městského úřadu

 

V.

Vedoucí pečovatelské služby

 

• zodpovídá za celkovou činnost a kvalitu pečovatelské služby v souladu s platnými právními

   předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele

• organizuje, kontroluje a metodicky řídí všechny zaměstnance pečovatelské služby

• zajišťuje další vzdělávání a prohlubování kvalifikace všech zaměstnanců PS

• provádí sociální šetření u občanů, kteří požádají o PS, sumarizuje podklady pro uzavření

   smlouvy o poskytování PS a  uzavírá  smlouvu o poskytování sociální služby

• eviduje žádosti občanů o umístění do Domů s pečovatelskou služba města Kamenický

   Šenov, provádí u nich šetření, vede seznam uchazečů a svolává zdravotní komisi, které

   předkládá podklady

• vede veškerou agendu PS

• zajišťuje celkovou agendu zapůjčování kompenzačních pomůcek

• zajišťuje vzájemnou zastupitelnost zaměstnanců pečovatelské služby

• zodpovídá za vyřízení stížností, jejich vedení

• informuje veřejnost a zájemce o službu o podmínkách a možnostech poskytování služby

• řídí činnost pečovatelek

• řeší provozní záležitosti pečovatelské služby

 

VI.

Pracovník v sociálních službách – přímá péče o klienta ( pečovatelka)

 

• vykonává funkci pracovníka v sociálních službách, pečovatelskou a terénní činnost u klientů

  PS stanovenou pracovní náplní, harmonogramem práce, rozpisem klientů, smlouvou o

   poskytování PS

• je klíčovým pracovníkem u klientů PS, sestavuje a hodnotí s klienty individuální plány péče

• účastní se pracovních porad

• vykonává další úkony dle vedoucí PS, řídí se vnitřními pravidly a standardy kvality

• při výkonu pečovatelské činnosti používá  automobil jako řidič

• všichni zaměstnanci PS přijímají princip celoživotního vzdělávání

• u všech zaměstnanců PS je doložena jejich odborná způsobilost, zdravotní způsobilost,    

  bezúhonnost, prohlášení o mlčenlivosti spojené s výkonem práce

• pracovníci jsou povinni dodržovat závazné předpisy  požární ochrany, ochrany majetku,  

   bezpečnosti práce a hygienické předpisy

   Pracovník je oprávněn – vstupovat do kanceláře vedoucí PS, využívat telefon ke služebním

   účelům, při využití k soukromým účelům je nutná evidence.

   -  být přítomen jednání se zájemcem o službu

   - nahlížet do spisu klienta   

   - je oprávněn vznášet náměty, připomínky ke standardům kvality

 

VII.

Sociální pracovník

 

Sociální práce s cílovou skupinou senioři a osoby se zdravotním postižením .

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendu , včetně řešení sociálně právních problémů.

 

VIII.

Ostatní

 

Faktury za úkony spojené s provozem organizační složky , podklady pro zpracování statistik, výstupy o  plnění rozpočtu a mzdy zpracovává finanční odbor městského úřadu.