Obsah

Organizační struktura

 

Pečovatelská služba Kamenický Šenov

Organizační složka města Kamenický Šenov

se sídlem: Kamenický Šenov, Nám. T.G.Masaryka 1009, 471 14 

tel. 487 761 502

Personální zajištění pečovatelské služby

 

I.

Organizační struktura pečovatelské služby:

 

 

Rada města

Místostarosta města Kamenický Šenov

Vedoucí pečovatelské služby                                                                

Sociální pracovník  

Pracovník v sociálních službách – přímá péče o uživatele (pečovatelka)

Veškeré personální a mzdové zajištění Pečovatelské služby je zabezpečováno prostřednictvím zaměstnanců městského úřadu Kamenický Šenov

 

 

II.

 

Organizační schéma pečovatelské služby :

 

 

Vedoucí pečovatelské služby                                             1/  úvazek                                                

Sociální pracovník                                                              1/0,6  úvazek

Pracovník v sociálních službách –  pečovatelka                 5/5  úvazek

Uklízečka                                                                            1/0,2  úvazek 

 

 

III.

Místostarosta města

 

 • metodicky řídí činnost pečovatelské služby

 

IV.

Vedoucí pečovatelské služby

 

• zodpovídá za celkovou činnost a kvalitu pečovatelské služby v souladu s platnými právními

   předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele

• organizuje, kontroluje a metodicky řídí všechny zaměstnance pečovatelské služby

• zajišťuje a eviduje vzdělávání a prohlubování kvalifikace všech zaměstnanců PS

• vede jednání se zájemci o poskytování sociálních služeb a jednání o změně rozsahu

   poskytovaných služeb

• eviduje žádosti občanů o umístění do Domů s pečovatelskou služba města Kamenický

   Šenov, provádí u nich šetření, vede seznam uchazečů a svolává zdravotní komisi, které

   předkládá podklady

• vede veškerou agendu PS

• zajišťuje celkovou agendu zapůjčování kompenzačních pomůcek

• zajišťuje vzájemnou zastupitelnost zaměstnanců pečovatelské služby

• zodpovídá za vyřízení stížností, jejich vedení

• informuje veřejnost a zájemce o službu o podmínkách a možnostech poskytování služby

• řídí činnost zaměstnanců organizační složky pečovatelská služba

• řeší provozní záležitosti pečovatelské služby

 

 

V.

Sociální pracovník

 

• informuje zájemce o poskytování sociální služby

• vede jednání se zájemci o poskytování sociálních služeb a jednání o změně rozsahu

   poskytovaných služeb

•  vede, kontroluje a vytváří individuální plánování uživatelů

• vede spisy uživatelů

• upravuje a dohlíží nad aktualizací standardů kvality sociálních služeb

• na základě měsíčního vyúčtování za služby zajišťuje vybírání úhrad od uživatelů

• vykonává další úkony dle vedoucí PS, řídí se vnitřními pravidly a standardy kvality

• všichni zaměstnanci PS přijímají princip celoživotního vzdělávání

 

 

 

VI.

Pracovník v sociálních službách – přímá péče o klienta (pečovatelka)

 

• vykonává funkci pracovníka v sociálních službách, pečovatelskou činnost u uživatelů

  PS stanovenou pracovní náplní, harmonogramem práce, rozpisem klientů, smlouvou o

   poskytování PS

• je klíčovým pracovníkem u uživatelů PS, spolupracuje se sociálním pracovníkem na vytváření a aktualizaci individuálních plánů péče

• vykonává další úkony dle vedoucí PS, řídí se vnitřními pravidly a standardy kvality

• při výkonu pečovatelské činnosti používá automobil jako řidič

• všichni zaměstnanci PS přijímají princip celoživotního vzdělávání

 

 

 

VII.

Ostatní

 

Faktury za úkony spojené s provozem organizační složky, podklady pro zpracování statistik, výstupy o plnění rozpočtu a mzdy zpracovává finanční odbor městského úřadu.

Personální agendu zajišťuje tajemník úřadu.

Úklid zázemí pečovatelské služby – uklízečka.

 

 

VIII.

 

 

Pravidla nabývají platnosti dne 01.01.2018

Aktualizace platná ode dne 01.09.2019